(Job)student

Werken als student

Werkt je kind tijdens zijn of haar studies?
Kijk hieronder hoeveel hij of zij mag werken en verdienen.

Kinderbijslag tot 18 jaar

 • Elke kind of jongere die geldig verblijft in Brussel heeft een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met 31 augustus van het kalenderjaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Er worden hierbij geen voorwaarden gesteld.

Kinderbijslag van 18 tot 25 jaar

 • Vanaf 18 jaar kunnen jongeren in Brussel onder specieifke voorwaarden tot hun 25ste kinderbijslag krijgen, ter ondersteuning tijdens hun studie of start op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden voor het behoud van kinderbijslag

 

Onderwijs

 • In het secundaire onderwijs moeten leerlingen 17 lesuren per week de lessen volgen. In het hoger/universitair onderwijs moeten ze ingeschreven zijn voor ten minste 27 studiepunten. Lessen volgen is hier geen voorwaarde.

Werken

 • Er is een limiet gesteld aan het aantal uren dat de jongere mag werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Dit principe geldt tot vóór 31/08 van het kalenderjaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Vanaf 01/09 van dat jaar wordt de kinderbijslag voorwaardelijk.
 • Gedurende het schooljaar of academiejaar mag de jongere werken, zolang dit minder dan 240 uur per kwartaal is.
 • Dit geldt voor het 1ste, 2de en 4de kwartaal. Voor het 3derde kwartaal is er een aparte regel.
 • Tijdens het 3de kwartaal mag de jongere voor het behoud van zijn/haar kinderbijslag onbeperkt werken op voorwaarde dat ze na de zomervakantie de studies hervatten. Doen ze dat niet dan is ook voor het 3de kwartaal de 240u norm onverminderd van toepassing.
 • Het overschrijden van deze grens leidt tot het vervallen van de kinderbijslag voor dat kwartaal.

Verschillen afhankelijk van het type onderwijs

Deeltijds onderwijs en leercontracten

 • Jongeren die deeltijds onderwijs volgen of een leercontract hebben, moeten voldoen aan specifieke werk- en studie-urenverhoudingen. De regels zijn strikter om ervoor te zorgen dat hun werkuren de educatieve doelen niet in de weg staan.

Hoger onderwijs

 • Studenten in het hoger onderwijs moeten ingeschreven zijn voor tenminste 27 Studiepunten om in aanmerking te komen voor kinderbijslag.
 • Het is belangrijk voor ouders en voogden om zich bewust te zijn van deze voorwaarden en de vereisten die gelden voor hun specifieke situatie. Want het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot het verlies van kinderbijslag, wat een significante impact kan hebben op de financiële planning van het gezin.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de werkvoorwaarden voor studenten, de regels rondom stages en zelfstandige activiteiten, en de bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op het recht op kinderbijslag tijdens de overgangsperiode naar volledige arbeidsparticipatie.

Voorwaarden voor werkende studenten

 • Jongeren en ouders moeten de regels kennen voor kinderbijslag bij studeren en werken, om onderwijs niet te belemmeren en financiële steun te behouden.

Maximum aantal werkuren per trimester

Algemene regel

 • Gedurende het schooljaar of academiejaar is er een limiet van 240 werkuren per trimester. Dit geldt voor de trimesters van januari tot maart, april tot juni, en oktober tot december. Het naleven van deze grens is cruciaal; het overschrijden ervan betekent dat de student voor dat gehele trimester geen recht heeft op kinderbijslag.

Berekening van werkuren

 • Alle uren die gewerkt worden onder een contract tellen mee voor de limiet van 240 uur. Dit omvat zowel voltijdse als deeltijdse banen, ongeacht het type contract of de sector waarin de student werkt.

Controle en administratie

 • Het is de verantwoordelijkheid van de student en de ouders om de gewerkte uren bij te houden. Werkgevers verstrekken doorgaans een overzicht van de gewerkte uren, wat essentieel is voor de administratie en eventuele controles door de instanties die de kinderbijslag uitkeren.

Uitzondering voor het derde trimester (zomervakantie)

Zomerregeling

 • Tijdens de zomermaanden juli, augustus en september, het derde trimester, geldt een uitzondering op de regel van 240 uur. Studenten mogen in deze periode onbeperkt werken zonder dat dit invloed heeft op de kinderbijslag, op voorwaarde dat zij in september of oktober hun studies hervatten.

Doel van de zomerregeling

 • Deze uitzondering is bedoeld om studenten de mogelijkheid te geven om tijdens de zomervakantie extra werkervaring op te doen en te sparen voor het komende academiejaar, zonder dat dit hun recht op kinderbijslag beïnvloedt.
 • Werkende studenten en ouders moeten de regels voor kinderbijslag volgen om werkervaring op te doen zonder de financiële steun te verliezen. Hierna bespreken we de regels voor stages en zelfstandig werk in relatie tot kinderbijslag.

Stages en zelfstandige activiteiten

 • Stages en zelfstandige activiteiten zijn cruciaal voor de professionele groei van studenten, maar het is belangrijk te weten hoe deze de kinderbijslag beïnvloeden.

Stages

Noodzakelijke en niet-bezoldigde stages

 • Stages die noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma of certificaat en die niet bezoldigd zijn, hebben geen invloed op het recht op kinderbijslag. Deze stages worden gezien als een verlengstuk van de opleiding.

Bezoldigde stages

 • Voor bezoldigde stages kunnen er specifieke voorwaarden gelden. Het is belangrijk om na te gaan of de vergoeding voor de stage binnen bepaalde grenzen blijft, zodat deze niet als een reguliere betrekking wordt beschouwd, want dit laatste zou invloed kunnen hebben op de kinderbijslag.

Zelfstandige activiteiten

Zelfstandige activiteit als student

 • Studenten die bijklussen als student-zelfstandige kunnen hun recht op kinderbijslag behouden op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn als student-zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds.
  Dit is een specifiek statuut voor studenten waarvan de wetgever veronderstelt dat ze minder dan 240u per kwartaal zijn tewerkgesteld. Alle andere statuten (bijvoorbeeld zelfstandig in bijberoep, meewerkende echtgenoot, enz…) kunnen een probleem vormen voor het recht op de kinderbijslag.

Schorsing van kinderbijslag

 • Kinderbijslag is een vaste steun voor studerende jongeren, maar kan soms tijdelijk stoppen. Ouders en jongeren moeten deze situaties kennen om onderbrekingen te vermijden.

Situaties die leiden tot schorsing

Zelfstandige in hoofdberoep

 • Wanneer een student zich inschrijft in een ander statuut dan zelfstandig student, wordt de kinderbijslag geschorst. Dit komt omdat de student dan wordt beschouwd als iemand die volledig in zijn eigen onderhoud voorziet.

Ontvangen van sociale uitkeringen

 • Het ontvangen van bepaalde sociale uitkeringen, zoals die voor ziekte, invaliditeit, werkloosheid of een loopbaanonderbreking, kan ook leiden tot een schorsing van de kinderbijslag. Dit is omdat de uitkeringen dan gezien worden als een vervanging van inkomsten.

Niet-toegelaten activiteiten

 • Indien een student activiteiten uitvoert die niet zijn toegestaan volgens de regels van de kinderbijslag (bijvoorbeeld meer werken dan de toegestane uren), kan dit leiden tot een schorsing voor het betreffende kwartaal.

Procedure bij schorsing

Meldingsplicht

 • Geef ons een seintje als uw kind start te werken. Dan kunnen we hiermee rekening houden indien dit nodig is.

Hervatting van de uitkering

 • Zodra de omstandigheden die tot de schorsing hebben geleid niet meer van toepassing zijn, kan de kinderbijslag weer worden hervat. Brussels Family ontvangt deze gegevens via het rijksregister, maar het is altijd nuttig om ons hierover te contacteren, zodat we met uw specifieke situatie kunnen rekening houden.

Specifieke gevallen

Jongeren met een beperking die werken

Aangepaste voorwaarden

 • Voor jongeren met een beperking kunnen de voorwaarden voor het ontvangen van kinderbijslag verschillen. Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van de jongere.

 

Werk en inkomsten

 • Kinderen met een beperking mogen werken, en er kunnen speciale overwegingen zijn met betrekking tot de inkomensgrenzen en werkuren die hun recht op kinderbijslag niet beïnvloeden.
  Dit is best een complexe materie en we raden u ten zeerste aan ons hierover te contacteren!

Invloed van een leercontract op de kinderbijslag

Definitie leercontract

 • Een leercontract is onderwijs voor leerlingen tussen de 16 en 25 jaar waarbij 1 dag per week theoretisch onderwijs wordt gegeven en er 4 dagen een praktische beroepsopleiding is, in een onderneming.
  Dit is vaak onderdeel van een beroepsopleiding of een duaal leertraject.
 • Jongeren met een leercontract moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderbijslag. Die slaan op het aantal uren dat besteed wordt aan werken en leren.

Inkomsten uit leercontract

 • De inkomsten die een jongere ontvangt uit een leercontract kunnen invloed hebben op het recht op kinderbijslag. Het is belangrijk dat deze inkomsten binnen de gestelde grenzen blijven.

Sociale uitkeringen

 • In sommige gevallen kan het ontvangen van een sociale uitkering als gevolg van een leercontract compatibel zijn met het ontvangen van kinderbijslag. Dit moet echter geval per geval worden beoordeeld.
 • Jongeren met een beperking of met een leercontract vereisen maatwerkadvies van uitkeringsinstanties. Gezinnen moeten contact opnemen voor begeleiding. Hierna volgen de voorwaarden voor werkzoekende jongeren en de invloed daarvan op kinderbijslag.

Werkzoekende jongeren

 • Jongeren die hun opleiding hebben afgerond of gestopt zijn met school en actief op zoek zijn naar werk, bevinden zich in een overgangsfase die speciale aandacht vereist met betrekking tot de kinderbijslag. De regelgeving biedt ruimte voor deze jongeren om ondersteund te worden tijdens hun zoektocht naar een baan.

Voorwaarden voor het ontvangen van kinderbijslag

Inschrijving als werkzoekende

 • Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag, moet de jongere officieel geregistreerd staan als werkzoekende bij de erkende arbeidsbemiddelingsdienst ACTIRIS. De duur van de wachttijd als werkzoekende is 360 en deze start meestal op 1 augustus.

Beperkt aantal uren werk

 • Tijdens de periode van dat zoeken naar geldt de limiet van 240 werkuren per trimester.

Opleidingen en Trainingen

 • Deelname aan bepaalde opleidingen of trainingen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten, kan ook toegestaan zijn zonder het recht op kinderbijslag te verliezen.