Eenoudergezin

Voed je je kinderen alleen op?
Je krijgt wat extra steun bovenop de kinderbijslag.

Wat is een eenoudergezin?

Je hebt een eenoudergezin als je als ouder alleen woont en één of meer kinderen hebt. Die kinderen mogen ook bij de andere ouder gedomicilieerd zijn. Ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven en nichten kunnen deel uitmaken van je eenoudergezin. Je mag dus enkel niet samenwonen met een partner.

Hoe vraag je een voorlopige sociale toeslag aan?

Wij sturen jou daarvoor een formulier waarop je al je inkomsten uit het afgelopen jaar invult. Op basis van dat formulier berekenen wij jouw gemiddelde bruto inkomen per maand. Als dat gemiddelde inkomen niet hoger is dan € 2.501,28 per maand, dan krijg je een voorlopige sociale toeslag. Kijk in de tabel hieronder welke inkomsten je moet vermelden.

Beroeps –en vervangingsinkomsten
Vermelden (indien van toepassing) Niet vermelden
Lonen en dienstencheques Maaltijd- en ecocheques
Netto-inkomsten als zelfstandige
(netto belastbaar inkomen x 100/80)
Alimentatie
Opvanguitkeringen voor onthaalouders (RVA) Leefloon
PWA-cheques Gezinsbijslag
Vakantiegeld Vervroegd vakantiegeld
Uitkeringen – werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, faillissement, ziekte, bevallingsrust, arbeidsongevallen, beroepsziekten, (brug)pensioenen en groepsverzekeringen Forfaitaire vergoeding voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen
Achterstallige betalingen met betrekking tot het lopende jaar Achterstallige betalingen met betrekking tot een vorig jaar
Verbrekingsvergoedingen met betrekking tot het lopende jaar Verbrekingsvergoedingen met betrekking tot een vorig jaar
Eindejaarspremie Tegemoetkomingen uit de Vlaamse Zorgverzekering
Tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden
Tegemoetkomingen voor hulp aan derden
Onkostenvergoeding voor onthaalouders (Kind en Gezin)
Integratietegemoetkomingen voor mensen met een handicap

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Kind Vlaanderen Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Duitstalige Gemeenschap
Eerste kind* € 47,81 € 48,77
Tweede kind € 29,64 € 30,23
Derde kind of later € 23,90 € 24,38


* Voor je eerste kind kan je ook een verhoging van de leeftijdsbijslag krijgen als er voor hem of haar nog geen volledige leeftijdsbijslag werd betaald. Het verhoogde bedrag is gebonden aan de leeftijd.

Wanneer krijg je de voorlopige en definitieve toeslag?

We kennen de toeslag voorlopig toe als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een eenoudergezin.
  • Je zat tijdens dit kalenderjaar minstens 6 maanden in een van de onderstaande situaties. Als we het recht onderzoeken binnen de eerste 6 maanden van het kalenderjaar, dan kijken we enkel naar het huidige kalenderjaar, ook al is die periode korter dan 6 maanden:

Je ontvangt enkel een vervangingsinkomen voor werkloosheid of omdat je ziek bent.

Je ontvangt een vervangingsinkomen voor werkloosheid en een loon voor een deeltijdse activiteit.

Je bent als zelfstandige gelijkgesteld door ziekte en je betaalde geen bijdragen of je valt onder de faillisementsverzekering.

In elk ander geval sturen we je een vragenlijst om je bruto-inkomsten van het afgelopen jaar per maand te onderzoeken. Je verdient gemiddeld maximum € 2.501,28 bruto per maand met eventuele uitkeringen en beroepsinkomen samen. Zodra we die lijst terug in handen hebben, kunnen we bepalen of je recht hebt op een voorlopige toekenning van de toeslag. We herbekijken de voorlopige toekenning op jouw verzoek of als we een wijziging in jouw gezins– of beroepssituatie doorkrijgen.

We kennen de toeslag definitief toe wanneer we jouw definitieve inkomen doorkrijgen van de belastingen. We evalueren dan ook de afgelopen periode en betalen je de toeslag met terugwerkende kracht als je geen voorlopige toeslag kreeg maar daar wel recht op had. Kreeg je de voorlopige toeslag zonder dat je er recht op had, dan vragen we die van jou terug.

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]