Algemene Voorwaarden gebruik van de website

Versie 1 maart 2022

Eigendom van de website

De VZW Caisse d’Allocations Familiales BRUSSELS FAMILY of KINDERBIJSLAGFONDS BRUSSELS FAMILY, afgekort: BRUSSELS FAMILY (KBO 0409.080.771 – RPR Brussel met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Vesaliusstraat 31) is eigenaar van de website.

Websitehosting

De website wordt gehost door Totaaldomein B.V. werkzaam onder de naam Neostrada, vennootschap gevestigd te Reaalhof 64, 8232VS te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 50033425

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever is BRUSSELS FAMILY VZW.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de website is BRUSSELS FAMILY vzw. Voor meer informatie verwijzen we naar de ‘Privacy Policy’ op de website.

Websitegebruikers

 • De Gebruikers van de website verwijzen naar alle personen die de Website betreden en bezoeken, hetzij als gewone internetgebruikers, hetzij als bijslagtrekkenden.
 • Door de resources van de Website te raadplegen, erkent de Gebruiker:
  • Te beschikken over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te krijgen tot de WEBSITE en deze te gebruiken;
  • Te hebben nagetrokken of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in werking is;
  • De informatie en tools die op de website beschikbaar zijn, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
 • De gebruiker erkent tevens kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, maar ook van de Privacy Policy en de Privacy Cookies. Hij verbindt zich ertoe de bepalingen en voorwaarden ervan in extenso na te leven.
 • Gebruikers moeten ook regelmatig kennisnemen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, die in de loop van de tijd kunnen worden bijgewerkt en gewijzigd.
 • Personen die toegang hebben tot de app, deze bezoeken of er gebruik van maken, moeten ervoor zorgen dat de wetgeving van hun land hen toelaat om deze informatie te verkrijgen, of, indien van toepassing, zich onthouden van toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van de website.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

 • Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op elke raadpleging van de website www.brusselsfamily.be.
 • Door deze website te bezoeken, erkent de Gebruiker vooraf kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website en ze integraal en uitdrukkelijk te hebben aanvaard.
 • Brussels Family heeft het recht om de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website eenzijdig en te allen tijde te wijzigen.

Werking van de website, toegankelijkheid en veiligheid

 • De eigenaar van de Website:
  • kan de permanente goede werking of de volledige IT-veiligheid van de dienst niet garanderen. Hij verbindt zich ertoe om in de mate van het mogelijke alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Gebruikers er toegang toe hebben. Hij kan dus niet aansprakelijk worden gesteld bij onbeschikbaarheid van de website om welke reden ook.
  • stelt alles in het werk om de Gebruikers beschikbare en gecontroleerde tools aan te bieden, maar wijst elke aansprakelijkheid af, met name in geval van foutieve informatie, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen of andere besmette software op zijn Website.
 • BRUSSELS FAMILY ziet toe op de veiligheid van de toegang tot de eventuele onlinediensten voor haar bijslagtrekkenden via beveiligingssystemen die in overeenstemming zijn met de technologische ontwikkelingen. Indien dergelijke Diensten ter beschikking worden gesteld van de Bijslagtrekkende, is de Gebruiker verplicht om zijn identiteit te bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De Gebruiker verbindt zich ertoe gebruik te maken van de dienst als een goede huisvader en alles in het werk te stellen om te vermijden dat derden kennis nemen van de identificatieprocedure, die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de identificatieprocedure en de gevolgen van een ongeoorloofd gebruik van de identificatieprocedure berust uitsluitend bij de Gebruiker.

Inhoud van de website en informatie

 • Hoewel BRUSSELS FAMILY alles in het werk stelt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie op de website te garanderen, wordt deze informatie ter informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van geldigheid, volledigheid of actualiteit.
 • De toepasbaarheid van de informatie op de website is afhankelijk van het specifieke geval. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij specifieke situaties. De bezoeker is volledig verantwoordelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij van die informatie maakt.
 • BRUSSELS FAMILY behoudt zich het recht voor om deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk te herzien, te verwijderen, te valideren of te wijzigen.

Hyperlinks

 • De eigenaar van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere bronnen op het internet die in het kader van het gebruik van de website worden verstrekt.
 • Door middel van hyperlinks heeft de Gebruiker alle vrijheid om al dan niet de websites te raadplegen waar de hyperlinks naar doorverwijzen.
 • Gebruikers van de website mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van de site. De gebruiker wordt verzocht zijn aanvraag per e-mail te richten aan DPO@brusselsfamily.be

Tools van de website

 • De tools van het type simulator en calculator die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker, hebben een louter informatief karakter en de eigenaar van de Website kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. De Gebruiker verbindt zich ertoe om het resultaat van de tools die via de Website ter beschikking worden gesteld, op andere manieren te controleren.

Intellectuele eigendom

Merk en logo

 • Het merk ‘BRUSSELS FAMILY’ en het ‘logo’ zijn eigendom van BRUSSELS FAMILY.

Foto’s gepubliceerd op de site

 • De op de site gepubliceerde foto’s zijn het voorwerp van:
  • Ofwel een overdracht van rechten ten gunste van BRUSSELS FAMILY
  • Ofwel een vergunning onderschreven door BRUSSELS FAMILY.
 • Met uitzondering van journalisten mogen andere gebruikers de foto’s op de website niet reproduceren zonder schriftelijke toestemming van BRUSSELS FAMILY voorafgaand aan de publicatie ervan. De toestemming kan worden verzocht op volgend adres: DPO@brusselsfamily.be;
 • Journalisten mogen de foto’s in de persruimte van de website reproduceren en onder de volgende voorwaarden: de reproductie van de naam van de vermelde fotograaf:
  • In de vorm van een illustratieverantwoording
  • Of eventueel in deze wettelijke vermeldingen.

Inhoud, toestemming voor de reproductie van de inhoud

 • De op de website gepubliceerde inhoud is eigendom van BRUSSELS FAMILY.
 • BRUSSELS FAMILY geeft de Gebruiker van deze Website de toestemming om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor zover ze worden gebruikt voor informatiedoeleinden door de bezoeker en met uitsluiting van elke reproductie in meerdere exemplaren, verdeling of exploitatie door derden. De reproductie van deze informatie gebeurt voor zuiver privégebruik.
 • Voor alle informatie en verzoeken om reproductie van inhoud die op de website https://www.BrusselsFamily (teksten, grafieken, illustraties) is verschenen, ongeacht de drager, wordt de gebruiker verzocht zijn aanvraag per e-mail te richten aan het volgende adres:

Directeur van BRUSSELS FAMILY

Vesaliusstraat 31

1000 BRUSSEL

 • Inbreuken worden burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd.

Databases

 • De databases van de website zijn eigendom van BRUSSELS FAMILY.

Structuur van de website, software, al dan niet geanimeerde beelden

 • De structuur van de website, de ermee verbonden software, de teksten, de al dan niet geanimeerde beelden zijn de exclusieve eigendom van BRUSSELS FAMILY of van derden die haar de nodige rechten hebben verleend.

Aansprakelijkheid

 • De eventuele risico’s verbonden aan het raadplegen van de website zijn volledig ten laste van de Gebruiker.
 • Alle gegevens op de Website worden met de grootste zorg bijgewerkt door Brussels Family, dat alleen betrouwbare bronnen gebruikt. Door de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies biedt Brussels Family echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Daarom wijst Brussels Family elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, de raadpleging en het gebruik ervan, de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. De gebruiker is onder meer volledig verantwoordelijk voor de keuze, de manier waarop hij de op de website aanwezige juridische informatie op zijn situatie of op een specifiek geval toepast of interpreteert. De informatie op de website vervangt geenszins juridisch advies.
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een louter informatief karakter.
 • De website is in principe permanent raadpleegbaar, behalve tijdens de periodes van technisch onderhoud, bijwerking van de inhoud of herstelling van defecten. BRUSSELS FAMILY behoudt zich met name het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken, met name bij risico op fraude of misbruik. BRUSSELS FAMILY verbindt zich er dus niet toe om een continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot haar website te verschaffen, maar zal wel alles in het werk stellen om de duur van de onderbrekingen of onbeschikbaarheden te beperken.
 • BRUSSELS FAMILY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade:
  • Als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of delen ervan, gebruiksbeperking;
  • Als gevolg van de overdracht van een virus ondanks de bestaande veiligheidsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de toepassing wegens storingen, verbindingsproblemen, een defect bij de host, een staking, een gezondheidscrisis waardoor hij zijn aanbod digitaal moest verminderen of een geval van overmacht;
  • Of die de gebruiker van de website zou ondervinden als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, om welke reden ook.

Aansprakelijkheid ten opzichte van externe websites

 • Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De bezoeker heeft alle vrijheid om deze websites te raadplegen. Brussels Family kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar het een link verstrekt en geeft geen enkele garantie over het veiligheidsniveau van die websites. Brussels Family kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen of schade die de bezoeker zou lijden als gevolg van het gebruik van voormelde hyperlinks.

Toepasselijke wetgeving

 • Klachten, verzoeken of geschillen met betrekking tot persoonsgegevens of gegevensbescherming en de beveiliging van de website moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: DPO@brusselsfamily.be
 • De termijnen en de procedure voor de behandeling van dergelijke klachten zijn vastgelegd in het Privacybeleid dat op de website wordt gepubliceerd.
 • Geschillen die voortvloeien uit de werking van de website, de inhoud en de gepubliceerde foto’s moeten, voordat ze aanhangig worden gemaakt bij een rechtbank, het voorwerp uitmaken van een bezwaarschrift gericht aan het volgende adres:

BRUSSELS FAMILY

Juridische dienst

Vesaliusstraat 31

1000 BRUSSEL

 • Als de klant of de internetgebruiker geen bevredigend antwoord krijgt via het voormelde adres vóór de aanhangigmaking bij om het even welk rechtscollege, moet hij of zij vooraf een aangetekende brief sturen naar het volgende adres:

Directeur van BRUSSELS FAMILY

Vesaliusstraat 31

1000 BRUSSEL

 • Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website, de interpretatie en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de Hoven en Rechtbanken van BRUSSEL zijn bevoegd.