Privacy statement

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

BrusselsFamily gaat zorgzaam om met jouw gegevens

BrusselsFamily hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze bescherming van persoonsgegevens en met uitbreiding de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd.

Op deze pagina kom je te weten welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen, met welk doeleinde we ze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens doorgeven. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document lees je precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Om steeds up-to-date te zijn, past BrusselsFamily deze op regelmatige basis aan. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van BrusselsFamily. BrusselsFamily is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die  doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.

Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kan je ook terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie.

BrusselsFamily, aangenaam kennis te maken!

Jouw gezin kan rekenen op BrusselsFamily. Wij ondersteunen je financieel en wettelijk, kwalitatief en professioneel. Jij staat centraal in onze werkwijze. Hoe sterk jouw verwachtingen ook evolueren, hoe vaak jouw vragen ook veranderen, wij vinden telkens een antwoord dat je verder helpt. Zo krijgt jouw gezin de ruimte om te groeien en zich continu te ontwikkelen.

Deze website is de website van BrusselsFamily VZW, voorheen BrusselsFamily Kinderbijslagfonds VZW, met ondernemingsnummer 0408.167.882.

Onze contactgegeven vind je onderaan deze pagina.

BrusselsFamily wil kinderen – en de gezinnen waarin zij opgroeien – meer kansen bieden om zich succesvol en gelukkig te ontplooien in de wereld van morgen.

Wij verwerken jouw gegevens

In het kader van onze online en offline diensten, verzamelen en verwerken we jouw gegevens. Hierbij houden we ons aan de verwerking voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens van jou als natuurlijke persoon die jou kunnen identificeren, direct of indirect.

BrusselsFamily respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens van jou als natuurlijke persoon vertrouwelijk behandeld worden.

BrusselsFamily verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van jou als bezoeker van de website, als aangeslotene of mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

Onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te voeren. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde verwerking, en laten ons toe onze taken uit te voeren en een goede dienstverlening te verzekeren.

De wettelijke opdracht van BrusselsFamily is het recht op kinderbijslag te onderzoeken. Wij staan ook in voor de berekening en uitbetaling van kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremie en mogen geen andere doeleinden nastreven. Dat is wettelijk vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet.

Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BrusselsFamily bij een derde partij waarmee BrusselsFamily een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Hierin zijn uiteraard strenge normen op het vlak van informatieveiligheid opgenomen. Daarnaast voldoen wij uiteraard ook aan de strikte normen van de Kruispuntbanken, de Minimale Veiligheidsnormen (MNM).

Jouw bezoek aan onze website

Wanneer je contactgegevens achterlaat op onze website, worden deze gebruikt voor de aangevraagde diensten of simulaties, en bewaard.

Je IP-adres en technische gegevens van je smartphone of computer zijn ons ook bekend bij het bezoek van onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn zowel eigen cookies als cookies van derde partijen. Meer over de gebruikte cookies en hoe je deze uitschakelt of verwijdert, vind je in de rubriek ‘cookies’.

Onze website kan links bevatten naar websites of informatie van derden. Wij hebben geen controle over die websites of informatie van derden. De aanbieders van die websites of informatie hebben hun eigen privacybeleid dat mogelijks indruist tegen dat van BrusselsFamily. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of het privacybeleid van die websites.

Via onze website kan je gegevens delen via sociale media zoals Facebook. Sociale media kanalen hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid die buiten de controle en verantwoordelijkheid van BrusselsFamily vallen. Voor wat je publiceert en deelt aan (persoons)gegevens via die kanalen aanvaardt BrusselsFamily dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Onze e-mailcommunicatie

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Zowel jij als wij moeten er ons bewust van zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken. Je kan er ook voor kiezen om via dit kanaal geen administratieve mededelingen van ons te ontvangen. Via je account in ‘Mijn Kinderbijslag’ kan je je voorkeuren aangeven.

Onze marketing

Met uitzondering van de sociale persoonsgegevens, worden jouw gegevens gebruikt om diensten van BrusselsFamily te promoten. Je kan je daartegen verzetten of je toestemming intrekken. We geloven oprecht dat het zinvol kan zijn voor jou als (toekomstig) ouder of student dat we je op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in de wereld van kinderbijslag. Je beslist of je gebruik wil maken van deze service of niet. Hoe dit kan, lees je verder in deze privacyverklaring in het onderdeel over jouw rechten.

Wij geven jouw gegevens niet zomaar door aan derden

Binnen het kader van onze wettelijke opdracht, zijn wij verplicht bepaalde gegevens door te geven aan officiële instanties, bijvoorbeeld (indicatieve lijst):

 • aan het Kadaster van de kinderbijslag
 • via brevetten aan andere kinderbijslagfondsen bij overgang van fonds

Wanneer u zelfstandige bent en zwanger, dan wisselt BrusselsFamily gegevens uit met BrusselsFamily Sociaal Verzekeringsfonds VZW (ondernemingsnummer 0410.682.657) op basis van gerechtvaardigd belang. Beide organisaties hebben vanuit hun wettelijke opdracht de taak voordelen aan te bieden:

 • BrusselsFamily Sociaal Verzekeringsfonds biedt dienstencheques aan in het kader van moederschapshulp
 • BrusselsFamily biedt kraamgeld aan

We maken het je gemakkelijker omdat je niet zelf de gegevens moet opvragen en opnieuw bezorgen. In het kader van het only-once principe willen we vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf of waarover een andere BrusselsFamily – BrusselsFamily entiteit beschikt, opnieuw moet invullen of bezorgen.

Belangrijk voor je om weten is dat je eenvoudig verzet kan aantekenen als je niet akkoord gaat met deze werkwijze. Hoe dit kan, lees je verder in deze privacyverklaring in het onderdeel over jouw rechten.

Jouw gegevens worden verder niet met derden gedeeld zonder jouw expliciete toestemming of op jouw vraag. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen waarbij gegevens aan hen doorgegeven kunnen worden. Meer over de gebruikte cookies en hoe je deze uitschakelt of verwijdert, vind je in de rubriek ‘cookies’.

Jouw gegevens kunnen ons bereiken vanuit verschillende bronnen

 • Jijzelf als bron van gegevens

Je deelt ons gegevens mee wanneer je gebruikmaakt van onze website of van de diensten die wij aanbieden. In het bijzonder gaat het hier over gegevens die je actief aan ons overmaakt wanneer je een contactformulier invult, een simulatie aanvraagt, een aanvraag start, met ons mailt, met ons chat, interageert via sociale media, enquêtes invult of telefonisch contact opneemt. Om gebruik te kunnen maken van sommige BrusselsFamily-diensten zoals JobTeller, moet je een account aanmaken. Deze diensten hebben ook een eigen privacyverklaring zodat je ook in die gevallen goed op de hoogte bent van hoe wij met die gegevens omgaan.

Je deelt met ons mogelijk ook gegevens op een minder zichtbare of actieve manier.  Dit is het geval bij het gebruik van deze website. BrusselsFamily maakt gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Meer over de gebruikte cookies en hoe je deze uitschakelt of verwijdert, vind je in de rubriek ‘cookies’.

We verzamelen gegevens over de onlinediensten die je gebruikt en de manier waarop. Concreet gaat het hier over gegevens zoals jouw IP-adres, browser, muiskliks, bekeken pagina’s, links enz. Op deze manier kunnen we onze onlinediensten aanpassen in functie van noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Indien je op onlinediensten inlogt via je account van een sociale netwerksite of gebruikmaakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze website, deel je via de sociale netwerksite met ons een aantal basisgegevens van jouw profiel op de sociale netwerksite en bepaalde gegevens met betrekking tot jouw gedrag op de sociale netwerksite, zoals likes. Welke gegevens gedeeld worden, is afhankelijk van jouw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite. Indien je niet wil dat deze informatie gedeeld wordt, raden wij je aan om jouw instellingen op de betreffende sociale netwerksite na te kijken en naar wens aan te passen.

 • De overheid als bron van gegevens

In het kader van onze wettelijke opdracht ontvangen wij van de overheid gegevens die noodzakelijk zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Deze gegevens kunnen door de bevoegde medewerkers van BrusselsFamily geraadpleegd worden in officiële bronnen zoals kruispuntbanken. Ze kunnen ook automatisch in ons systeem komen via digitale fluxen. Het verkrijgen, de verwerking en het gebruik van deze gegevens is strikt gereglementeerd.

 • Derden als bron van gegevens

Het kan zijn dat BrusselsFamily gegevens krijgt van een betrouwbare derde partij. Met betrouwbare bron wordt bedoeld dat deze de gegevens op een rechtmatige manier heeft verzameld en deze ook rechtmatig mag delen met ons. Concreet wil dit zeggen dat de gegevens met jouw weten voor dat doel verzameld werden en dat je op de hoogte gebracht werd dat de gegevens doorgegeven zouden worden. Indien nodig zullen wij bij het eerste contact vermelden van welke partij we deze gegevens doorkregen.

Wij beschermen jouw gegevens

Geheimhouding

Niet iedereen bij BrusselsFamily krijgt toegang tot jouw gegevens. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens in het kader van hun werkopdracht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze geheimhoudingsplicht is een belangrijk onderdeel van onze arbeidscontracten en contracten met externen.

Verwerkers

Om sommige diensten te kunnen aanbieden doen we beroep op verwerkers. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van BrusselsFamily bepaalde taken uitvoeren waar persoonsgegevens direct of indirect aan te pas komen. We hebben o.a. verwerkers om ons bij te staan op het vlak van IT-infrastructuur en beveiliging, marketing- en communicatie, bedrijven voor (digitale) archivering en bedrijven die verzendingen verzorgen.

We selecteren onze verwerkers zorgvuldig en leggen hun strikte regels op in een verwerkersovereenkomst. Hierin bepalen we o.a. dat

 • zij enkel mogen verwerken volgens de opdracht die wij hun geven
 • zij enkel over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om deze opdracht uit te voeren
 • zij zich tegenover ons hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken.

Bewaartermijn

We gebruiken jouw gegevens enkel indien er een duidelijk doelbinding is. Als BrusselsFamily geen doel meer heeft voor de verwerking, worden de gegevens verwijderd. BrusselsFamily zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Uitgangspunt voor de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn horende bij het specifieke verwerkingsdoeleinde. Voor de uitoefening van jouw en onze rechten kan deze echter langer zijn.

Voor de accounts die je aanmaakt binnen onze online diensten, bewaren wij je registratiegegevens zo lang je account actief is of voor zover nodig om je de diensten te verlenen. Voor de gegevens waarover we beschikken en die als doeleinde marketing hebben, kan je eenvoudig vragen deze te verwijderen of nog handiger: je kan je gewoon zelf uitschrijven.

In bepaalde gevallen kan je vragen jouw gegevens te verwijderen. Verder in deze verklaring lees je welke rechten je hebt en hoe je ze kan laten gelden.

Maatregelen

BrusselsFamily vindt het belangrijk dat jouw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verkeerd gebruik, verlies of openbaarmaking. We laten ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast moet BrusselsFamily ook de voorschriften volgen die opgelegd worden door de verschillende kruispuntbanken zoals de Minimale Normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Voor onze online-diensten besteedt BrusselsFamily zorg aan de veilige toegang voor klanten en geregistreerde gebruikers. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van deze identificatiegegevens die strikt persoonlijk zijn. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker. Toegangscodes zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met anderen.

Europese Economische Ruimte – EER

BrusselsFamily heeft geen vestigingen buiten België en heeft met haar verwerkers contractueel vastgelegd dat transfer van persoonsgegevens buiten de EER niet toegelaten is, tenzij er voldoende garanties voor bescherming zijn. Dit is nodig omdat de wetgeving in landen buiten de EER niet altijd dezelfde gegevensbescherming biedt als in de EER-lidstaten. Als die landen volgens de Europese Commissie geen voldoende hoog beschermingsniveau bieden, dan moet dit opgevangen worden door een verwerkersovereenkomst te sluiten volgens een model goedgekeurd door de Europese Commissie.

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen waarbij gegevens aan hen doorgegeven kunnen worden. Meer over de gebruikte cookies en hoe je deze uitschakelt of verwijdert, vind je in de rubriek ‘cookies’.

Jij en je rechten

De AVG voorziet voor jou als natuurlijk persoon heel wat rechten wanneer jouw gegevens door ons verwerkt worden.

Jij kan inkijken welke gegevens wij verwerken

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken. Je kan een overzicht opvragen met het type gegevens waarover wij beschikken. Wil je inzage in de concrete persoonsgegevens die BrusselsFamily van je verwerkt, dan kan je die inkijken via jouw account met toegang tot onze online diensten. Wanneer het andere gegevens betreft of je geen toegang hebt, kan je ons contacteren.

Wanneer je jouw recht van inzage uitoefent, zullen we je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log- of archiefbestanden zullen niet opgenomen zijn in dit overzicht omdat deze gegevens geen deel uitmaken van de courant verwerkte persoonsgegevens en daarom niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Conform de richtlijnen van de AVG worden ze volgens sectoriële richtlijnen ook verwijderd uit of onbeschikbaar gemaakt in deze bestanden.

Jij kan jouw gegevens (laten) verbeteren

Indien bepaalde gegevens die BrusselsFamily over je heeft niet (meer) correct zijn, is het aangewezen dat deze verbeterd worden. Als je over een BrusselsFamily account beschikt, kan je zelf bepaalde persoonsgegevens wijzigen of vervolledigen. In de andere gevallen kan je ons contacteren met de vraag die gegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Jij kan jouw gegevens (laten) verwijderen

In sommige gevallen kan je bepaalde persoonsgegevens verwijderen of laten verwijderen. Dit kan uiteraard niet met gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke opdracht te voldoen. Indien je over een BrusselsFamily account beschikt, kan je zelf bepaalde persoonsgegevens verwijderen. In de andere gevallen kan je ons contacteren met de vraag die gegevens te verwijderen.

Jij kan je verzetten tegen bepaald gebruik van jouw gegevens

Wanneer BrusselsFamily persoonsgegevens van je verwerkt waarbij toestemming de verwerkingsgrond is, dan kan je die toestemming weer intrekken wanneer je maar wilt. Indien je over een BrusselsFamily account beschikt, kan je zelf jouw toestemmingen aanpassen of intrekken. In de andere gevallen kan je ons contacteren met de vraag dit voor je te doen.

Bepaalde verwerkingen doen wij met als verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat we de belangen van de betrokkene en ons zorgvuldig afwegen en besluiten dat het in het belang van de betrokkene is dat de verwerking plaatsvindt. BrusselsFamily probeert deze afweging zo objectief mogelijk uit te voeren.

Bijvoorbeeld:

 • Als je aangesloten bent bij BrusselsFamily, gebruiken we jouw gegevens voor direct marketing voor BrusselsFamily activiteiten of diensten. Onderaan iedere mailing vind je daarom de mogelijkheid om je uit te schrijven: zo kan je je verzetten. Uiteraard zullen we verzet tegen verwerkingen volgens gerechtvaardigd belang steeds inwilligen.
 • Wanneer u zelfstandige bent en zwanger, dan wisselt BrusselsFamily gegevens uit met BrusselsFamily Sociaal Verzekeringsfonds VZW (ondernemingsnummer 0410.682.657) betreffende het recht op dienstencheques aan in het kader van moederschapshulp en kraamgeld.

Als je het niet eens bent met het resultaat van onze afweging, dan kan je je daartegen verzetten en zullen wij jouw gegevens op die manier niet verder verwerken.

Jij kan vragen dat wij jouw gegevens overdragen aan een derde partij

Je hebt in sommige gevallen het recht om ons te vragen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in digitaal formaat. De privacywetgeving voorziet echter een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Als je gebruik wilt maken van dit recht, dan zullen we nagaan of dit van toepassing is in dat geval.

Jij kan je rechten uitoefenen

Afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingsgrond kan je je beroepen op bepaalde rechten. Niet alle rechten zijn in alle gevallen en voor alle gegevens van toepassing. Je wil je rechten uitoefenen? Geen probleem! Je hebt er tenslotte recht op.

Om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we dat je jouw vraag zo specifiek mogelijk stelt zodat we zo concreet en correct kunnen behandelen. Geef duidelijk aan welk recht je wil uitoefenen in het kader van welke verwerking. We maken je er ook attent op dat we jouw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om jouw rechten uit te oefenen. Dit om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Het kan zijn dat wij daarvoor een kopie van jouw identiteitskaart, eventueel met gewist rijksregisternummer, vragen. Richt je concreet verzoek tot info@brusselsfamily.be. Nadat je je verzoek om rechten te laten uitoefenen geplaatst hebt, nemen we binnen 30 dagen contact met je op.

Wanneer je naar aanleiding van je eerder verzoek een klacht hebt in verband met de uitoefening van jouw rechten, kan je deze richten tot info@brusselsfamily.be.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van BrusselsFamily? Raadpleeg dan zeker de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be. Indien gewenst, kan je daar ook een klacht indienen.

Jij kan ons contacteren

Voor algemene vragen over onze werking kan je terecht bij

BrusselsFamily
Brouwersvliet 4
2000 Antwerpen

+32 2 227 19 60
info@brusselsfamily.be

 

Specifieke vragen i.v.m. privacy en jouw rechten kan je richten aan info@brusselsfamily.be.

Cookies

(versie mei 2018)

Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op jouw computer of mobiel apparaat bij jouw bezoek aan een website.

Cookies en aanverwante technologieën worden gebruikt om de snelle en correcte werking van de website of applicatie te verzekeren. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de interactie met je te verbeteren. Door je beter te leren kennen, kunnen we je meer relevante inhoud aanbieden en rekening houden met jouw persoonlijke smaak en voorkeuren bij het gebruik van onze diensten.

Concreet kan een cookie informatie bevatten die jouw browser toelaat jouw voorkeuren te kennen gedurende jouw bezoek aan de online-dienst of bij latere bezoeken zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur. Analyse-cookies verzamelen anoniem informatie over de manier waarop bezoekers met de website interageren zodat we onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken en het aanbod van onze diensten kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken cookies

We maken gebruik van ‘directe’ cookies, cookies afkomstig van BrusselsFamily en ‘indirecte’ cookies, cookies afkomstig van derden.

Je kan cookies blokkeren

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Een stappenplan dat je vertelt hoe je dat kan doen voor de courantste browsers vind je op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Op elk moment kan je ook de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Houd er rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt, sommige grafische elementen of functionaliteiten van onze website mogelijks niet mooi of correct verschijnen, en dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken